ASP.NET MVC 是微软官方提供的以MVC模式为基础的ASP.NET Web应用程序(Web Application)框架,它由Castle的MonoRail而来,目前最新版本是ASP.NET MVC 5.2